نویسنده = عبدالرضا اوحدی همدانی
تعداد مقالات: 2

1 مدل‌سازی تحلیلی ارتعاشات تایر صاف و تعیین پاسخ آن به ورودی جاده
عبدالرضا اوحدی همدانی*؛ سمیه محمدی
مشاهده مقاله

2 مقایسه و تحلیل رفتار انتشار موج آکوستیکی در مواد متخلخل همسانگرد و ناهمسانگرد بر مبنای تئوری های مختلف
عبدالرضا اوحدی همدانی*؛ سید محمد میرمعصومی
مشاهده مقاله