نویسنده = سید محمد جعفری
تعداد مقالات: 2

1 تشخیص عیب و اندازة آن در حلقة خارجی یاتاقان غلتشی با آکوستیک امیشن و شبکة عصبی مصنوعی
آرمی مسرخانی؛ سید محمد جعفری*؛ عباس رهی
مشاهده مقاله

2 مقایسة حسگرهای آکوستیک امیشن در تشخیص عیب حلقة خارجی یاتاقان غلتشی به کمک شبکة عصبی مصنوعی
آرمی مسرخانی؛ سید محمد جعفری*؛ عباس رهی
مشاهده مقاله