موضوعات = سایر
تعداد مقالات: 10

1 A Review of Industrial Applications of Ultrasonics
احسان صالح*؛ شکرالله کریمیان
مشاهده مقاله

2 کاهش ارتعاشات صفحه فراساختار با جاذب ارتعاشاتی خطی
ساره پاکدل پیک خوش*؛ مرتضی دردل؛ محمد حسن قاسمی
مشاهده مقاله

3 شبیه سازی دینامیکی فرآیند داخل تراشی در حوزه زمان و فرکانس
مصطفی ابراهیمی؛ بهنام معتکف ایمانی*
مشاهده مقاله

4 آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮدال و بدست آوردن سرعت های بحرانی توربین های بخار و بررسی تاثیر پارامتر‌های مکانیکی و هندسی بر روی سرعت ‌های بحرانی آن
محمد پاپی*؛ علیرضا شوشتری
مشاهده مقاله

5 سنتز و مشخصه یابی چارچوب آلی- فلزی Cu-BTC به کمک امواج فراصوت
کبری وزیری نژاد*؛ فاطمه شریعتمدار طهرانی
مشاهده مقاله

6 تشخیص خرابی برج توربین بادی با استفاده از تبدیل موجک گسسته و اندرکنش خاک-سازه
محسن مهر مطلق*؛ آرش بهار؛ امید بهار
مشاهده مقاله

7 مدلسازی دینامیکی و تحلیل یک سیستم جاذب انرژی امواج نقطه ای
عطیه تجملیان؛ عباس مزیدی*
مشاهده مقاله

8 Acoustic streaming produced by High Intensity Focused Ultrasound transducer in a cylindrical case
احمد برومند؛ محمد تقی احمدیان*؛ سید مرتضی ذبیحی حسنی
مشاهده مقاله

9 Study on Energy Extraction from Fluid-Induced Vibration based Hydro-Kinetic Energy Harvesting System
محمد امین سلیمانی زارچی؛ ابراهیم براتی*؛ محسن بیابانی؛ مهدی رفعتی زرکک
مشاهده مقاله

10 Nonlinear Vibrational Analysis of Functionally-Graded Porous Nanobeam Considering Thermal Effects
Salman Ebrahimi-Nejad*؛ Majid Kheybari؛ Mahya Boreiry
مشاهده مقاله