موضوعات = ���������� ���������� ���� ������ �� ������������
تعداد مقالات: 4

1 Investigation on correlation between mechanical properties of the prosthetic foot and the pylon in the lower limb amputee
محمود شجاعی*؛ رضا حسن نژاد؛ زهرا روان مدد
مشاهده مقاله

2 Effects of Chronic Noise Exposure on Aggressive Behaviors of Automotive Industry Workers
Fakhradin Ahmadi Kanrash*؛ Iraj Alimohammadi؛ Jamileh Abolghasemi؛ Kazem Rahmani
مشاهده مقاله

3 پیش بینی اثرات غیرشنیداری عینی صدا با استفاده از مدلسازی هوش مصنوعی در محیط های صنعتی بر اساس نقطه برش فرکانسی
وحیده ابوالحسن نژاد*؛ رستم گلمحمدی؛ حسن ختن لو؛ علیرضا سلطانیان؛ محسن علی آبادی؛ وحید ابوالحسن نژاد
مشاهده مقاله

4 Simulation of High-Intensity Focused Ultrasound Waves Propagation in an Ex-Vivo Setup for Ocular Tumors Treatment in Choroid
علیرضا محمدزاده*؛ مریم محمدزاده؛ محمدباقر شیران
مشاهده مقاله