تاثیرات زیست محیطی متروی تبریز ازنظرآلاینده های محیطی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1010-ISAV2019 (R1)
نویسندگان
1عمران
2استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
چکیده
با توجه به رشد روز افزون جمعیت جهانی و نیاز بشر به حمل و نقل در شهرهای بزرگ، استفاده از تکنولوژی به روز و کم هزینه از اهمیت خاصی برخوردار است. در این میان، مترو به عنوان سیستمی برای حمل ونقل جمعیت کثیری مورد استقبال مردم قرار گرفته است. این سیستم اما، علی رغم مزایای زیاد دارای معایبی برای استفاده کنندگان آن نیز می باشد. یکی از معایب سیستم مترو، آلودگی صوتی به سبب حضور قطار در ایستگاه ها می باشد. هدف اصلی این پژوهش پرداختن به مشکل آلودگی صوتی در ایستگاه های مترو در شهر تبریز و عوامل آن می باشد. در این مطالعه، ایستگاه های امام رضا وخیام به عنوان نمونه های انتخابی مورد بررسی قرار گرفتند. با اندازه گیری ترازصوت وعواملی مثل سرعت قطار قبل و بعد از ایستگاه، تعداد مسافران در ایستگاه و فاصله ترمز قبل از ورود به ایستگاه تلاش شد تا ارتباط بین این موارد و سطح صدای درک شده بررسی شوند. باتوجه به اطلاعات و داده های بدست آمده و بررسی های آماری، مشخص شد که تراز صدا درحالت های ورود، توقف وخروج بیشتراز حد مجاز 65 دسی بل است. لذا راهکارهای برای بهبود این وضعیت ارائه گردید. درنهایت با استفاده از این اطلاعات وعوامل ذکر شده و همچنین بهره گیری ازروش های آماری، مدل های برای بدست آوردن سطح ترازصوت درک شده درایستگاه های مترو شهر تبریز ارائه گردید
کلیدواژه ها
موضوعات