محل برگزاری کنفرانس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد.

پذیرش: طبقه هم کف

نمایشگاه: طبقه همکف

سالن امفی تاتر افتتاحیه، اختتامیه و پانل تخصصی: طبقه منفی 1

اتاقهای ارائه مقالات: طبقه همکف

اتاقهای ارائه کارگاههای آموزشی: طبقه اول