جهت آماده سازی مقالات، به الگوی های نگارشی زیر رجوع بفرمایید.

1- الگوی نگارش چکیده - فارسی

2- الگوی نگارش مقاله کامل - فارسی

3- الگوی نگارش چکیده - انگلیسی

4- الگوی نگارش مقاله کامل - انگلیسی

* در بخش فایل های تکمیلی، فایل چکیده مقاله ( با فرمت PDF )را بارگذاری بفرمایید.