حمایت کنندگان اصلی
حامی معنوی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه آزاد اسلامی
قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک
قطب حمل و نقل ریلی کشور
حامی مالی
صنعت آموز نوین پارسی - پارسی تک