1397-11-16
1398-06-23
1398-06-15
آخرین مهلت ارسال فرم ثبت نام 1398-08-10
مسابقه
هفتمین مسابقه ملی دانشجویی انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران طراحی و ساخت یک نمونه توربین باد بدون پروانه به روش استفاده از Vibrational Vortex Flow
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1398-07-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1398-10-03
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1398-10-03
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1398-07-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1398-10-04
1398-10-03
1398-10-04