کنترل ارتعاشات فضاپیمای انعطاف پذیر در مانور وضعیت با استفاده از عملگر تراستر و وصله های پیزوالکتریک
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1پژوهشگاه هوافضا
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
چکیده
این مقاله به کنترل همزمان مانور و ارتعاشات یک فضاپیمای انعطاف پذیر در مانور وضعیت با استفاده از عملگرهای تراستر و وصله-های پیزوالکتریک پرداخته است. کنترل مانور با استفاده از رویکردهای کنترلی جانمایی قطب ها و کنترلری مبتنی بر تئوری لیاپانوف انجام شده و کنترل ارتعاشات با استفاده از کنترلر پسخوراند نرخ کرنش صورت پذیرفته است. مدل دینامیک وضعیت تک محوره ماهواره با دو پانل انعطاف پذیر متصل به هاب صلب در قالب یک سیستم با دینامیک کوپل صلب-انعطاف پذیر با استفاده از معادلات لاگرانژ و روش مودهای فرضی استخراج شده است. پایدارسازی کنترل وضعیت ماهواره صلب با عملگر تراستر و مدولاتور پهنا-باند / پالس-فرکانس و پیاده سازی قانون کنترل پیشنهادی مبتنی بر تئوری لیاپانوف با لحاظ دینامیک وصله های پیزوالکتریک و تولید ورودی ناپیوسته کنترلی صورت پذیرفته است. مطالعات و شبیه سازی های انجام شده در قالب یک مطالعه مقایسه ای مزیت روش پیشنهادی را در انجام یک مانور وضعیت و کاهش قابل ملاحظه ارتعاشات ناشی از تحریک پنل های انعطاف پذیر را تایید می کند.
کلیدواژه ها
موضوعات