ارائه مدل بهینه در کاهش آلودگی صوتی حمل و نقل با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی بزرگراه رسالت تهران)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران شمال
2استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران
چکیده
در این پژوهش ارزیابی معیارهای تصمیم گیری در انتخاب گزینۀ مناسب روش کاهش آلودگی صوتی در حوزۀ مورد مطالعۀ بزرگراه رسالت شهر تهران صورت خواهد گرفت. حد مجاز آلودگی صوتی که استاندارد آلودگی صوتی هم نامیده می شود، عبارت است از میزان و مشخصات ویژه ای که برای منابع مولد آلودگی صوتی و فضای مورد انتشار و محیط های مختلف تعیین می شود. لذا آلودگی صوتی شامل پخش و انتشار هر گونه صوت، صدا و ارتعاش مربوط، بیش از حد مجاز و مقرر در فضای باز(غیر سرپوشیده) می باشد که عوامل آلودگی صوتی که به اختصار عامل آلودگی نیز نامیده می شوند و به هر شخص حقیقی که به طرق مختلف عامل ایجاد آلودگی است اطلاق می شود و به ترتیب اهمیت، عوامل، منابع تولید آلودگی صوتی و همچنین راهکارهای جلوگیری از آلودگی صوتی اولویت بندی خواهد شد. در قسمت میدانی با استفاده مصاحبه های ساختار یافته و تنظیم و توزیع پرسشنامه مقایسه زوجی میان اساتید محترم دانشگاهی و کارشناسان خبره مدیریت حمل و نقل و ترافیک و کارشناسان خبرۀ محیط زیست نظرسنجی به عمل خواهد آمد و از میان پارامترهای مؤثر، استفاده از روش سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی به ارائۀ اولویت بندی و به صورت مطالعۀ موردی در بزرگراه رسالت شهر تهران پرداخته خواهد شد. بدین منظور عوامل و منابع تولید آلودگی صوتی شناسایی شده با روش سلسله مراتبی و روش حل ماتریسی در نرم-افزارهای مطالعات آماری سوپردسیژن اولویت بندی خواهند شد. سپس خروجی روش سلسله مراتبی در برنامه نامبرده، به صورت داده‌های ورودی در برنامه اکسل به روش تاپسیس برای رتبه بندی راهکارهای جلوگیری از آلودگی صوتی استفاده خواهد شد. در نهایت براساس بردار ویژه بدست آمده نتایج بررسی شده و می‌توان نتایج را به عنوان راهکارها و پیشنهادات اجرائی مطرح نمود که با توجه به هدف پژوهش ارائه مدل صورت گرفته است. در نتیجه می توان از نتایج حاصله جهت ارائه پیشنهادات اجرائی استفاده نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات