مطالعه فرکانس ارتعاش سازه پل به وسیله دستگاه ارتعاش‌سنج لیزری دوپلری

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1035-ISAV2019 (R1)
نویسندگان
1دانشگاه خواجه نصیر طوسی، دانشکده فیزیک
2دانشگاه خواجه نصیر الدین تهران، دانشکده فیزیک
3پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
در این مقاله، فرکانس ارتعاش سازه پل به دو صورت تجربی و شبیه‌سازی با استفاده از مکانیزم ارتعاش‌سنج لیزری دوپلری LDV)) مورد مطالعه قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از شبیه‌سازی سیمیولینک نرم‌افزار متلب و با بهره‌گیری از چیدمان تداخل‌سنجی انجام شده است. رفتار زمانی و فرکانسی سیگنال‌های دریافتی برای ارتعاش سازه پل با درنظر گرفتن تمام نویزها اعم از نویزهای اپتیکی، نویزهای مدارات الکتریکی و محیط آزمایش محاسبه شده است. همچنین در این مقاله، طی ساخت دستگاه ارتعاش‌سنج لیزری مبتنی بر اثر دوپلر و همچنین، با برپایی چیدمان تداخل‌سنجی، مطالعات صورت قرار گرفته است. چیدمان مورد استفاده در این آزمایش از نوع هموداین می‌باشد. همچنین، با پردازش مناسب سیگنال‌ها و حذف کلیه نویزهای اپتیکی، الکتریکی و محیطی، فرکانس جسم مرتعش با دقت بالا بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده همخوانی قابل قبولی بین نتایج حاصل از مطالعات شبیه‌سازی و تجربی می‌باشد که این موضوع نشان دهنده دقت بالای دستگاه در اندازه گیری‌ها است.
کلیدواژه ها
موضوعات