مطالعه فرکانس ارتعاش سازه پل به وسیله دستگاه ارتعاش‌سنج لیزری دوپلری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشگاه خواجه نصیر طوسی، دانشکده فیزیک
2دانشگاه خواجه نصیر الدین تهران، دانشکده فیزیک
3پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
در این مقاله، فرکانس ارتعاش سازه پل به دو صورت تجربی و شبیه‌سازی با استفاده از مکانیزم ارتعاش‌سنج لیزری دوپلری LDV)) مورد مطالعه قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از شبیه‌سازی سیمیولینک نرم‌افزار متلب و با بهره‌گیری از چیدمان تداخل‌سنجی انجام شده است. رفتار زمانی و فرکانسی سیگنال‌های دریافتی برای ارتعاش سازه پل با درنظر گرفتن تمام نویزها اعم از نویزهای اپتیکی، نویزهای مدارات الکتریکی و محیط آزمایش محاسبه شده است. همچنین در این مقاله، طی ساخت دستگاه ارتعاش‌سنج لیزری مبتنی بر اثر دوپلر و همچنین، با برپایی چیدمان تداخل‌سنجی، مطالعات صورت قرار گرفته است. چیدمان مورد استفاده در این آزمایش از نوع هموداین می‌باشد. همچنین، با پردازش مناسب سیگنال‌ها و حذف کلیه نویزهای اپتیکی، الکتریکی و محیطی، فرکانس جسم مرتعش با دقت بالا بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده همخوانی قابل قبولی بین نتایج حاصل از مطالعات شبیه‌سازی و تجربی می‌باشد که این موضوع نشان دهنده دقت بالای دستگاه در اندازه گیری‌ها است.
کلیدواژه ها
موضوعات