جهت‎یابی امواج صوتی میدان دور به وسیله حسگرهای صوتی و تحلیل منابع ایجاد خطا
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1آواسنجش
2دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
3شرکت آواسنجش ارس، تهران، ایران
چکیده
پیدا کردن زاویه ورود یک موج صوتی در صفحه به وسیله محاسبه تاخیر زمانی مابین چندین حسگر صوتی یکی از روش‎های متداول در روش‎های جهت‎یابی و مکان‎یابی صوتی است. دقت فرآیند جهت‎یابی در این روش وابسته به عواملی مانند میزان خطا در محاسبه تاخیر زمانی مابین حسگرها، میزان خطا در اندازه‎گیری سرعت صوت و نیز ارتفاع منبع صوتی نسبت به سطح زمین است. در مقاله حاضر ابتدا معادلات مربوط به تعیین جهت موج صوتی در صفحه به وسیله یک جفت حسگر و نیز دو جفت حسگر متعامد معرفی می‎شود. سپس تحلیل خطای مربوط به هر حالت و اثرات هریک از عوامل موثر در ایجاد خطا ارائه شده و در نهایت، مقایسه‎ای بین نتایج به دست‌آمده برای دو سناریو صورت پذیرفته است.
کلیدواژه ها
موضوعات