تحلیل خطی وغیرخطی امواج غبار- صوتی دریک پلاسمای غباری دورازتعادل گرمایی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1گروه فیزیک -دانشکده علوم پایه -دانشگاه عالی نیشابور-نیشابور -ایران
2گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه نیشابور .ایران
چکیده
با بکارگیری یک توزیع غیرحرارتی جدید، که توسط شاخص طیفی ناوردا (مستقل از تعداد درجات آزادی) و درجات آزادی وابسته به پتانسیل اختلالی برچسب زده می شود، امواج غبار- صوتی در یک پلاسمای غباری مطالعه شده اند. در تحلیل خطی، نشان داده شده است که امواج غبار- صوتی به دو شاخه امواج سریع و امواج کند منشعب می شوند. در تحلیل غیر خطی، امواج غبار- صوتی سالیتون گونه با استخراج یک معادله انتگرال انرژی مطالعه شدند. حالتهای نزدیک به تعادل و دور از تعادل گرمایی مطالعه شده اند. در نواحی دور از تعادل گرمایی، امواج غبار- صوتی سالیتونی با دامنه و شیب پالس بیشتر منتشر می شوند.
کلیدواژه ها
موضوعات