تصویرسازی سه بعدی توسط سونار روزنه مصنوعی معکوس در زیر آب
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
2گروه مخابرات، دانشکدۀ مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
تصویرسازی سه بعدی در زیر آب را می‌توان با استفاده از چندین حسگر سوناری و روش‌های تداخل سنجی انجام داد. البته مشکل استفاده از چندین حسگر، هزینۀ افزایش سخت افزار و مسائل همسوسازی است؛ هر چند، عدم قطعیت با استفاده از این روش کاهش می‌یابد. روش جایگزین، جهت کاهش سخت افزار مورد استفاده، استفاده از پدیدۀ چندمسیرگی در محیط زیر آب است. چندمسیرگی در محیط زیر آب به علت برخورد موج صوتی با بستر و سطح دریا ایجاد می‌شود. انعکاسات بستر دریا، ایجاد مسیرهای رفت و برگشتی مستقیم-مستقیم، مستقیم-غیر مستقیم، غیر مستقیم-مستقیم و غیر مستقیم-غیر مستقیم می‌کند. در این مقاله، به تفصیل در مورد هر دو روش استفاده یا عدم استفاده از چندمسیرگی جهت تصویرسازی سه بعدی بحث شده است. همچنین، در هر دو صورت استفاده یا عدم استفاده از منابع مجازی، تصویرسازی از هدف مکعب با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام شده است. نوع سونار مورد بحث در این مقاله، سونار روزنه مصنوعی معکوس است.
کلیدواژه ها
موضوعات