عیب یابی سازه با استفاده از پاسخ آکوستیکی و مقایسه با پاسخ ارتعاشی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
پژوهشگاه فضایی ایران
چکیده
اهمیت موضوع پایش وضعیت و پایش سلامت سازه به منظور حفظ بهره وری، جلوگیری از خرابی و تعمیرات به موقع، محققان را بر آن داشته تا روش های متنوعی بدین منظور ارائه نمایند. یکی از زیرشاخه های مهم پایش سلامت سازه ها، تحلیل ارتعاشات و آنالیز مودال سازه ها می باشد. بدین منظور روش های کلاسیک و مدرن متنوعی ارائه شده اند که یکی از پرکاربردترین روش های ارائه شده در حوزه آنالیز مودال عملکردی سازه روش تجزیه حوزه فرکانس می باشد. این مقاله کاربرد نوینی برای روش شناسایی حوزه فرکانس بر پایه تجزیه مقادیر ویژه توابع چگالی طیفی توانرا با استفاده از پاسخ آکوستیکی ارائه می کند این در حالی است که تمامی مطالعات گذشته از این روش بر اساس پاسخ ارتعاشی سازه بهره گرفته بودند. بدین منظور شناسایی منبع ارتعاشات موجود در طبقه همکف ساختمان استوانه ای شکل پژوهشگاه فضایی ایران مورد مطالعه قرار گرفته و بهره مندی از پاسخ آکوستیکی سازه نسبت به ارتعاشات واداشته، که دارای گام ابتکاری است مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور نمایش دقت تکنیک استفاده شده نتایج حاصل از داده برداری آکوستیکی با نتایج حاصل از پاسخ ارتعاشی مرسوم مقایسه می شود. نتایج نشان دهنده دقت بالای روش ارائه شده در بدست آوردن فرکانس تحریک سازه می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات