بررسی قابلیت جذب صوت فوم های کامپوزیت پلی یورتان تقویت شده با نانوذرات سیلیکا برای فرکانس های پایین
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشگاه علوم پزشکی تهران
2دانشگاه تربیت مدرس
3دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چکیده
به دلیل افزایش نگرانی عمومی در مورد آلودگی صوتی در فعالیت های روزانه و افزایش تقاضا برای سبک زندگی مطلوب تر ،کنترل نویز و کاهش سر و صدا امر بسیار مهمی است . جاذب ها یک بخش اصلی از تحقیقات در حیطه کنترل نویز غیرفعال است . فوم های پلیمر ویسکوالاستیک با توجه به عملکرد فوق العاده ای که در جذب آکوستیک دارند بعنوان جاذب صوت برای سروصدا استفاده می شود . پلی یورتان و پلیمرهای ویسکوالاستیک توانایی تبدیل انرژی مکانیکی به گرما را دارند . خواص نامطلوب پلی یورتان معمولی می تواند از طریق تهیه نانوکامپوزیت های پلیمری بهبود یابد. لذا هدف این مطالعه بکارگیری نانوذرات سیلیکا برای بهبود خواص آکوستیکی در فوم های کامپوزیت پلی یورتان با کمترین ضخامت می باشد . بدین منظور در مرحله اول به روش پیش پلیمر و با استفاده از عامل فوم زای آزو دی کربن آمید فوم پلی یورتان معمولی سنتز شد سپس در مرحله دوم فوم های نانوکامپوزیت به ضخامت 1 سانتی متر با افزودن درصد های وزنی مختلف ( 0 ، 5/0 ، 1 ،5/1و 2) از نانوذرات سیلیکا سنتز شدند . مورفولوژی ساختار متخلخل فوم های نانوکامپوزیت از طریق میکروسکوپ الکترونی روبشی ( (SEM) مشخص گردید . سپس تاثیر نانوذرات سیلیکا روی خواص آکوستیکی فوم های نانوکامپوزیت با استفاده از آزمون امپدانس تیوب دو میکروفنه و اندازه گیری ضریب جذب صوت ( ) در محدوده ی فرکانسی 100تا 1600 هرتز بررسی گردید . نتایج حاصل از ارزیابی میکروسکوپی نشان داد که مورفولوژی سلول ها با افزودن نانوذرات سیلیکا تغیر کرده است . نتایج آنالیز آکوستیکی نشان داد حضور نانوذرات سیلیکا بعنوان تقویت کننده ، خواص جذب صوت فوم های کامپوزیت پلی یورتان را بهبود بخشیده است و فوم کامپوزیت پلی یورتان تقویت شده با 5/1% وزنی نانوذرات سیلیکا دارای بیشترین افزایش در ضریب جذب صوت بوده همچنانکه پیک فرکانسی جذب به سمت فرکانس های پایین به ویژه فرکانس 1000 هرتز کشیده شده و در این فرکانس یک افزایشی 48% در مقایسه با فوم معمولی داشته است . در مطالعه حاضر نتایج حاصله نشان داد کارایی فوم های پلی یورتان با بهم پیوستگی منافذ و همچنین افزایش ظرفیت میرایی با نانوذرات سیلیکا برای جذب صوت به ویژه اصوات فرکانس پایین بهبود می یابد .
کلیدواژه ها
موضوعات