توسعه مدل تخمین نوفه ناشی از تردد خودروها در بزرگ‌راه‌های شهری با استفاده از تحلیل سطح پاسخ
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1گروه مهندسی راه آهن ، دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران ، ایران
2گروه مهندسی عمران ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ، تهران ، ایران
3گروه مهندسی عمران ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران غرب ، تهران ، ایران
چکیده
توسعه شهرها و باالتبع توسعه زیرساختهای شهری از قبیل بزرگراه ها ، با توجه به مزایای فراونی که در بر دارد همواره درای اثرات سو ثانویه است مسئله سر و صدای ناشی از تردد وسایط نقلیه در بزرگراه های شهری امروزه به عنوان یکی از مهم ترین معضلات زیست محیطی برای ساکنین اطراف بزرگراه ها در شهرهای بزرگ است. ارائه مدلی ساده برای تعیین میزان نوفه شنیده شده در ساختمانهای اطراف بزرگراه ها بر اساس پارامترهای ترافیکی و پوشش گیاهی اطراف بزرگراه ها، امری ضروری است. در پاسخ به این ضرورت این پژوهش در پی توسعه مدلی است که تاثیر پارامتر های مفروض در نوفه خیابان های شهری است، برای این منظور در یک بزرگراه پرتردد تهران که دارای شرایط مختلفی برای پارامتر های مفروض دارد این پژوهش انجام گرفت. به کمک روش سطح پاسخ حالت های بهینه بدست آمد و بنا بر نتایج پردازش یافته های پژوهش بار محوری، سرعت عبور خودرو ها و نوع روسازی بزرگراه با توجه به مقدارد محاسبه شده و به ترتیب 60 ، 45 و 50 درصد تاثیر گذار در تولید نوفه بودند. بر این اساس مدل پیش بینی نوفه بر اساس پارامترهای ترافیکی و پوشش گیاهی توسعه داده شد.
کلیدواژه ها
موضوعات