بررسی ارتعاشات غیرخطی پوسته مستطیلی هایپرالاستیک بر روی بستر الاستیک غیرخطی با روش مقیاس های چندگانه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
چکیده
در این تحقیق، ارتعاشات غیرخطی یک پوسته مستطیلی که بر روی بستر الاستیک غیرخطی قرار دارد، تحت بارگذاری گسترده و یکنواخت هیدرواستاتیک بررسی شده است. ساختار پوسته یک ماده همگن، ایزوتروپیک و هایپرالاستیک می باشد که از مدل نئو-هوکین جهت استخراج معادله حرکت سیستم استفاده شده است. معادله حاکم بر حرکت با استفاده از اصل هامیلتون بدست آمده است. هم چنین با اعمال روش گلرکین، معادله پاسخ زمانی غیرخطی ارتعاشات عرضی پوسته بر بستر الاستیک غیرخطی حاصل شده است. با استخراج این معادله، از روش مقیاس های چندگانه جهت حل معادلات غیرخطی استفاده شده است، سپس نمودارهای پاسخ فرکانسی به ازای مقادیر مختلف دامنه تحریک خارجی و ضریب میرایی (نسبت میرایی) و هم چنین پارامتر سختی غیرخطی بستر و تاثیر آن ها بر پاسخ فرکانسی بررسی شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات