بررسی آزمایشگاهی عوامل مؤثر بر ایجاد حفره‌زایی صوتی گذرا
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
2استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
چکیده
امواج فراصوتی فرکانس پایین امکان حفره‌زایی گذرا (transient cavitation) در محلول‌های آبی را فراهم می‌آورند. انرژی آزاد شده از فروپاشی حفرات گازی ناپایدار باعث می‌شود تا این پدیده برای مقاصد گوناگونی همچون سرعت بخشیدن به دارورسانی از طریق پوست، استفاده ‌شود. با این وجود، تمامی پارامترهای مؤثر بر این فرآیند هنوز شناخته نشده‌اند و پژوهش در این زمینه همچنان ادامه دارد. در این مقاله، به منظور ایجاد حفره‌زایی گذرا در محلول نمکی (PBS)، یک شیپوره فراصوتی برای تقویت دامنه امواج فراصوتی حاصل از یک تراگذار نوع BLT با فرکانس kHz 25 طراحی و ساخته شده است. برای برآورد میزان حفره‌زایی ناپایدار در محلول نمکی، از آزمایش حفره‌سازی بر فویل آلومینیوم (aluminum foil pitting)، که روشی متداول برای ارزیابی این پدیده است، استفاده شده است. در این آزمایش تأثیر شکل موج تحریک بررسی و تعداد و مساحت فرورفتگی‌ها بر سطح فویل با استفاده از پردازش تصویر ارزیابی شده است. نتایج حاکی از آن است که استفاده از دو موج متوالی با شکل‌های سینوسی و مربعی با فرکانس برابر، به افزایش تعداد حفره‌های ایجاد شده بر سطح فویل و یا به عبارتی به تشدید فرایند حفره‌زایی، کمک می‌کند. چنین مشاهداتی با استفاده از مجموعه آزمایشگاهی با ترکیب‌بندی مشابه با نمونه‌های بیولوژیک، توسط دیگر پژوهشگران گزارش نشده و برای اولین بار در این مقاله عرضه می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات