تشخیص خرابی بیرینگ کف گرد پمپ نمک مذاب واحد ملامین پتروشیمی خراسان به کمک صدا سنجی و آنالیز ارتعاشات و همچنین تعیین عمر بیرینگ مذکور
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
کارشناس CM, پتروشیمی خراسان
چکیده
عیب یابی تجهیزات دوار واحدهای صنعتی از مسائل مهم و رو به پیشرفت در دنیا می باشد از این رو تکنیک های مختلف عیب یابی تجهیزات دوار مخصوصا آنالیز ارتعاشات و صداسنجی به عنوان روش هایی بسیار کارآمد در تشخیص عیوب ماشین های دوار نقش ایفا می نمایند. در این مقاله یکی از پمپ های مهم واحد کریستال ملامین پتروشیمی خراسان مورد مطالعه قرار می گیرد که به کمک صداسنجی و آنالیز ارتعاشات به ارزیابی وضعیت ماشین، شناسایی علت عیب و قطعات آسیب دیده و نقش CM در پیشگویی مدت زمان کاری باقیمانده دستگاه پرداخته شده است. در نهایت با پایش وضعیت دوره ای و مستمر، خرابی حلقه داخلی بیرینگ کف گرد پمپ تشخیص داده شد و تجهیز به موقع تعویض گردید.
کلیدواژه ها
موضوعات