ساخت حسگر حفاظت پیرامونی براساس تداخل سنج ماخ-زندر با استفاده از فیبر نوری دوقلو
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1گروه فیزیک_دانشکده علوم پایه_دانشگاه مازندران_بابلسر
2گروه فیزیک،دانشکده علوم پایه،دانشگاه مازندران،بابلسر
3پژوهشکده شهیدستاری،سازمان مرکزی دانشگاه مازندران،بابلسر
چکیده
فناوری حسگرهای فیبرنوری امکان اندازه گیری پارامترهای محیطی مختلف مانند دما ،فشار،ارتعاش،جابجایی درمحیط ها و مکان های مختلف را فراهم میکند.در این مقاله، یک نمونه حسگر فیبری بر اساس تداخل سنج ماخ- زندر به منظور تشخیص و اندازه گیری امواج اکوستیک طراحی و ساخته شد. فیبر نوری به کار رفته در این گزارش، از نوع فیبر دوقلو بوده است که هدف از استفاده از این فیبر رفع مشکلات سابق در استفاده از دو فیبر مجزا به عنوان بازوهای تداخل سنج بوده است.سپس بازوی فیبری حسگر جدید به منظور تست میدانی زیر خاک قرار داده شد و پاسخ دهی آن به امواج اکوستیک ایجاد شده توسط عامل مزاحم در منطقه تحت پوشش حسگر مورد بررسی قرار گرفت.
کلیدواژه ها
موضوعات