نویسنده = محمدرضا فاضل
تعداد مقالات: 1

1 مدلسازی و تحلیل دینامیکی یک توربین باد گردابه ای
مهتاب مومنی، عباس مزیدی* ، محمدرضا فاضل
مشاهده مقاله