برگزاری کنفرانس در تاریخ های از پیش تعیین شده در صورت تعطیلی احتمالی ناشی از آلودگی هوا
28 آذر 1398

به استحضار می رساند کنفرانس در تاریخهای مقرر 3 و 4 دیماه در صورت تعطیلی احتمالی ناشی از آلودگی هوا نیز برگزار می گردد