کمیته علمی ملی

  نام

  عنوان/محل اشتغال

   دکتر حمید احمدیان

  دانشگاه علم و صنعت ایران

   دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم

  دانشگاه تربیت مدرس

   دکتر محمدرضا الهامی

  دانشگاه جامع امام حسین (ع)

   دکتر سید ابوذر افتخاری

  دانشگاه گیلان

   دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   دکتر شهرام آزادی

  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

   دکتر صدیقه بصیرجعفری

  دانشگاه صدا و سیما

   دکتر علی پرویزی

  دانشگاه تهران

   دکتر رضا تیموری فعال

  دانشگاه زنجان

   دکتر علی اصغر جعفری

  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

   دکتر جبارعلی ذاکری

  دانشگاه علم و صنعت ایران

   دکتر حسن جلالی

  دانشگاه صنعتی اراک

   دکتر شاهرخ حسینی هاشمی

   دانشگاه علم و صنعت ایران

   دکتر امید رحمانی

  دانشگاه زنجان

   دکتر عباس رهی

  دانشگاه شهید بهشتی

   دکتر سید مهدی زهرایی

  دانشگاه تهران

   دکتر سعید شکرالهی

  دانشگاه صنعتی مالک اشتر

   دکتر علی صالح زاده نوبری

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  دکتر علی صدر

 دانشگاه علم و صنعت ایران

   دکتر سعید ضیائی راد

  دانشگاه صنعتی اصفهان

   دکتر روح اله طالبی توتی

   دانشگاه علم و صنعت ایران

   دکتر شیرکو فاروقی

  دانشگاه صنعتی ارومیه

   دکتر انوشیروان فرشیدیان فر

  دانشگاه فردوسی مشهد

   دکتر فریناز فروزش

  دانشگاه آزاد اسلامی

   دکتر علی قربانپور آرانی

  دانشگاه کاشان

   دکتر رضا کاظمی

  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

   دکتر اردشیر کرمی محمدی

  دانشگاه صنعتی شاهرود

   دکتر پرویز ملک زاده

  دانشگاه خلیج فارس

   دکتر حمید مهدیقلی

  دانشگاه صنعتی شریف

   دکتر سید محمد هاشمی نژاد

   دانشگاه علم و صنعت ایران

   دکتر حسین وروانی فراهانی

  مشاور از صنعت

   دکتر عقیل یوسفی کما

  دانشگاه تهران

   دکتر داود یونسیان

   دانشگاه علم و صنعت ایران