کمیته راهبردی

ریاست افتخاری کنفرانس

دکتر جبارعلی ذاکری

ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر کنفرانس

دکتر داود یونسیان
دانشگاه علم و صنعت ایران
رئیس انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

دبیر کمیته علمی

دکتر حمید احمدیان
دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر کمیته اجرایی

دکتر روح اله طالبی توتی
دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر کمیته ارتباط با صنعت

دکتر مجید رجبی - دکتر مریم قصاب زاده سریزدی
دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دبیر کمیته روابط بین الملل و انفورماتیک

دکتر سیاوش کاظمی راد -دکتر حمید مهدیقلی 
دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشگاه صنعتی شریف 

دبیر کمیته نمایشگاه

دکتر میثم فرج الهی
دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر کمیته آموزش

دکتر فریناز فروزش
دانشگاه آزاد اسلامی

دبیر مسابقه دانشجویی

دکتر کمال الدین فرزانه
گروه تحقیقات مهندسی فرزانه