نام   عنوان/محل اشتغال
دکتر کیوان احمدی دانشگاه ویکتوریا
دکتر حمید احمدیان دانشگاه علم وصنعت ایران
دکتر محمدتقی احمدیان دانشگاه صنعتی شریف
دکتر اکبر اللهوردی زاده دانشگاه تبریز
دکتر محمدرضا الهامی دانشگاه امام حسین (ع)
دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمدرضا ایلخانی دانشگاه علم وصنعت ایران
دکتر فیروز بختیاری نژاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر ایوب بنوشی دانشگاه صدا و سیما
دکتر مهدی بهزاد دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علی اصغر جعفری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر حسن جلالی دانشگاه صنعتی اراک
دکتر محمدرضا حائری یزدی دانشگاه تهران
دکتر ابوالفضل خلخالی دانشگاه علم وصنعت ایران
دکتر مرتضی دردل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر مجید رجائی دانشگاه صنعتی اراک
دکتر مصطفی رنجبر دانشگاه ایدیلریم آنکارا
دکتر عباس رهی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر عباس روحانی بسطامی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سید مهدی زهرائی دانشگاه تهران
دکتر محمدحسین سورگی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سعید شکراللهی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر فرهاد شیخ سامانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر روح اله طالبی توتی دانشگاه علم وصنعت ایران
دکتر وحید فخاری دانشگاه شهید بهشتی
دکتر کمال الدین فرزانه گروه تحقیقات مهندسی فرزانه
دکتر انوشیروان فرشیدیان فر دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر فریناز فروزش دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر جمشید فضیلتی پژوهشگاه فضایی
دکتر پدرام قادری دانشگاه علم وصنعت ایران
دکتر مریم قصاب زاده سریزدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سیاوش کاظمی راد دانشگاه علم وصنعت ایران
دکتر محمد محجوب دانشگاه تهران
دکتر آرمان محسنی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حمید مهدیقلی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمدحسین یاس دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر داود یونسیان دانشگاه علم وصنعت ایران