تحلیل ارتعاشی و کنترل بهینه یک تیر پیزوالکتریک با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1کرمان- سیرجان - دانشگاه صنعتی سیرجان
2ریاست دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی سیرجان
چکیده
مواد‌‍‌‌پیزو الکتریک به عنوان حسگر و ‌‌‌‌‌عملگر درکنترل ارتعاش سازهها به کار می‌روند. ولتاژ و جریان الکتریکی عملگرها و حسگرهای پیزو الکتریک تاثیر بسیار زیادی بر انرژی مصرفی و عملکرد سیستم کنترلی دارد. در این تحقیق، با تعریف تابع هدف مناسب، ولتاژ بهینه عملگر پیزوالکتریک برای کاهش مطلوب ارتعاشات یک تیر یکسرگیردار پرداخته می شود. معادلات شرایط مرزی-اولیه حاکم بر تیر پیزوالکتریک از روش اویلر استخراج و در محیط نرم افزار متلب به روش تفاضل محدود حل شده اند. سپس با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جستجوی هارمونی ضرایب بردار طراحی به نحوی تعیین می شودکه تابع هدف (مساحت زیر نمودار جابه جایی) کمینه شود. نتایج به دست آمده حاکی از توانایی روش پیشنهادی در کاهش ارتعاشات تیر اویلر می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات