تشخیص عیب و اندازة آن در حلقة خارجی یاتاقان غلتشی با آکوستیک امیشن و شبکة عصبی مصنوعی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
چکیده
در این تحقیق، روشی مبتنی بر تحلیل امواج آکوستیک امیشن برای عیب‌یابی یاتاقان غلتشی ارائه شده است. تشخیص عیب در یاتاقان‌های غلتشی‌ به ویژه در مراحل اولیه با امواج صوتی آکوستیک امیشن بسیار مشکل است. برای این منظور، امواج آکوستیک امیشن در حوزة زمان، در دو حالت سالم و معیوب ثبت شده‌اند. در این تحقیق با استفاده از روش‏های تحلیل سیگنال، ویژگی‌های مختلفی در حوزه‏های زمان و فرکانس از سیگنال استخراج و بر اساس آن‌ها حالت‌های مختلف سالم و سه حالت معیوب تشخیص داده شده‌اند. در این تحقیق از روش شبکة عصبی مصنوعی برای جداسازی و تشخیص و تخمین اندازة عیوب استفاده شد. در بررسی نتایج پارامتر جدیدی به نام زمان بالای حد آستانه معرفی شد. با کمک پارامتر معرفی شده و با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، عملکرد سامانة هوش مصنوعی در تشخیص عیب %95.1 و در تشخیص اندازة عیب %94.4 بود.
کلیدواژه ها
موضوعات