بررسی تاثیر مقدار جرم و اندازه سختی فنر استفاده شده در شرایط مرزی میله بر شکل مودها و فرکانس‌های محوری آن
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
مهندسی مکانیک- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه دامغان- دامغنا- ایران
چکیده
در این مقاله، رفتار ارتعاشات آزاد محوری میله با تمرکز بر دو نوع شرط مرزی گیردار-جرم و گیردار-فنر مورد بررسی قرار می‌گیرد. مولفه‌های مورد بررسی شامل تغییرات شکل مودها و فرکانس‌های محوری میله با تغییر مقدار جرم و سختی فنر می‌باشند. بدین منظور، ابتدا معادلات حاکم بر ارتعاشات محوری میله ارائه می‌گردد و سپس شکل مودها و فرکانس‌های محوری به ازای دو شرط مرزی گیردار-جرم و گیردار-فنر استخراج می‌گردد. در قدم بعدی، نحوه تاثیرپذیری شکل مودها و فرکانس‌های محوری میله از تغییرات مقدار جرم و سختی فنر استفاده شده در شرایط مرزی میله، مورد بررسی قرار می‌گیرد. مشاهده شده است کاهش سختی فنر، سبب کاهش فرکانس میله می‌شود اما کاهش جرم متمرکز می‌تواند سبب کاهش یا افزایش فرکانس میله شود. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند درک مفیدی از چگونگی تغییرات فرکانس‌ها و شکل مودهای سازه‌های مختلف برای علاقمندان به زمینه ارتعاشات ایجاد نماید.
کلیدواژه ها
موضوعات