تخمین اندازه خرابی طبیعی در یاتاقان غلتشی مخروطی بر اساس سیگنال ارتعاشی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی-گروه طراحی کاربردی
2دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
چکیده
یکی از چالش‌های حوزه پایش وضعیت یاتاقان‌های غلتشی، تعیین اندازه خرابی یاتاقان به کمک آنالیز سیگنال ارتعاشی است. با توجه به اهمیت فراوان این قطعه در صنایع مختلف، تاکنون توجه بسیاری بر روی شناسایی خرابی، گسترش خرابی و یا تخمین طول عمر یاتاقان متمرکز بوده است. ضمن اینکه این تحقیقات به صورت بسیار گسترده بر روی خرابی‌هایی انجام شده‌اند که به صورت مصنوعی در آزمایشگاه ایجاد شده‌اند. اما به علت پیچیدگی عیوبی که به طور طبیعی ایجاد شده‌اند و اهمیت تخمین دقیق اندازه آن‌ها، این مقاله بر روی افزایش دقت تعیین اندازه خرابی‌ها در یاتاقان غلتشی با استفاده از سیگنال ارتعاشی متمرکز است. در این مقاله، ابتدا به معرفی ویژگی‌های سیگنال ارتعاشی یاتاقان معیوب پرداخته شده‌است که لزوم استفاده از پردازش‌ سیگنال مؤثر را مشخص می‌کند. سپس یک مجموعه آزمایشی جهت بررسی رفتار یاتاقان در خرابی‌های مختلف ساخته و راه‌اندازی شد. خرابی‌ در یاتاقان که به صورت طبیعی ایجاد شده‌ بود، در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار‌گرفت. خرابی‌ به صورت خوردگی بر روی سطح داخلیِ رینگ خارجی است. داده‌های بدست آمده شامل سیگنال شتاب، با استفاده از نرم افزار متلب در حوزه زمان و فرکانس، مورد بررسی قرار گرفتند. سپس با پردازش سیگنال، بهبود قابل توجهی در دقت تشخیص زمان‌های ورود و خروج غلتک به محدوده‌ی معیوب ایجاد شد. استفاده از پردازش‌های ارائه شده در این مقاله، روشی بسیار کاربردی و دقیق برای تخمین اندازه عیوب یاتاقان غلتشی در اختیار می‌گذارد.
کلیدواژه ها
موضوعات