تاثیر ساختار چوب بر خواص آکوستیکی آن
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهرکرد- شهرکرد
2مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
3مهندسی علوم باغبانی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهرکرد- شهرکرد
چکیده
چکیده
چوب یک ماده فیبردار و غیر انعکاسی است که خواص آن به جهت الیاف بستگی دارد. گونه چوبی و مقدار رطوبت آن در انتشار صوت در چوب موثرند و چوب های راست تار بدون گره و منظم از نظر ساختمانی محیط مناسبتری برای انتشار صوت هستند. با افزایش رطوبت چوب از سرعت انتشار صوت کاسته می شود. چوب در حالت غوطه ور در آب مقادیر کمتری از مدول الاستیسیته را در مقایسه با نمونه های کلیماتیزه شده و خشک کامل از خود نشان می دهد. در نگاه اول باید این گونه به نظر رسد که افزایش دانسیته به تبع وجود رطوبت باعث افزایش مقادیر مدول الاستیسیته گردد، اما باید توجه داشت که افزایش رطوبت سبب کاهش سرعت صوت در چوب و در نهایت مدول الاستیسیته دینامیک می گردد. چوب های سبک که تخلخل فراوانی دارند اصوات را بهتر جذب می‌کنند. همچنین هرچه سطح چوب نامنظم تر و مرطوب تر باشد خاصیت عایق بودن آن بهتر است. بنابراین می توان گفت چوب هایی که از یک سطح ورنی یا رنگ پوشیده شده اند تقریبا صدا را عینا منعکس می کنند. همچنین انتشار صوت در چوب در جهات مختلف آن متفاوت است و در جهت موازی با الیاف مقدارش به 3 تا 5 برابر جهت عمود به الیاف می رسد. سرعت انتشار صوت در چوب در مقایسه با فلزات به دلیل پایین بودن مقدار جرم مخصوص بسیار بیشتر است. چوب جز مواد ناهمسانگردی است که مشخصات مکانیکی آن به جهتی که در آن اندازه گیری می شوند بستگی دارد. در مواد چوبی استفاده از معادله موج یک بعدی ممکن است توسط عوامل مختلف مانند گره ها، زاویه دانه، رطوبت، درجه حرارت چوب، و همچنین با ابعاد مواد و شکل هندسی تحت تاثیر قرار گیرد. از روش رزونانس نیز برای اندازه گیری مدول یانگ و اصطکاک داخلی استفاده می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات