بررسی میزان تاثیر کوپلینگ در مدلسازی ارتعاشات صفحه ای پره توربین باد
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
2استادیار دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
ارتعاشات صفحه ای پره توربین باد مهم ترین نوع ارتعاشات در پره های توربین باد هستند. زیرا دامنه بالا و میرایی پایینی دارند. در این مقاله، ارتعاشات صفحه ای پره توربین باد با و بدون درنظر گرفتن اثرات کوپلینگ ارتعاشات داخل و خارج از صفحه مورد بررسی قرار گرفته و میزان تاثیر کوپلینگ بر ارتعاشات صفحه ای مورد ارزیابی قرار می گیرد. به این منظور، معادلات دیفرانسیل حاکم بر رفتار ارتعاشی پره با استفاده از روش لاگرانژ استخراج می گردند. همچنین، پره به صورت جسم انعطاف پذیر در نظر گرفته شده و اثر کوپلینگ میان ارتعاشات صفحه ای و خارج از صفحه در استخراج معادلات لحاظ می شود. نتایج به دست آمده نشان دهنده تاثیر قابل ملاحظه کوپلینگ در ارتعاشات صفحه ای پره توربین باد است.
کلیدواژه ها
موضوعات