تحلیل ارتعاشات آزاد تیر دوّار با سطح مقطع متغیر به کمک روش کالوکیشن نقطه‌ای و با استفاده از نقاط گاوس-لژاندر
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1گروه مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران
2گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران
چکیده
ارتعاشات آزاد تیر دوّار با سطح مقطع متغیر با استفاده از روش کالوکیشن در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته و دو تابع تغییرات خطی و سهموی برای تغییرات ضخامت تیر درنظر گرفته شده است. با استفاده از تئوری تیر اویلر- برنولی، انرژی پتانسیل و جنبشی سازه محاسبه شده و به کمک اصل همیلتون و روش اویلر-لاگرانژ، معادله حرکت تیر دوّار بدست آمده است. حل معادله حرکت و بدست آوردن فرکانسهای طبیعی از روش کالوکیشن نقطه ای با استفاده از نقاط گاوس-لژاندر صورت گرفته‌ است. اثر توابع تغییرات ضخامت و سرعت های دورانی مختلف بر روی فرکانس های طبیعی سازه بررسی شده و نتایج بدست آمده اند. از نرم افزار کامسول برای شبیه سازی تیر دوّار استفاده و نتایج حاصل از کار تئوری با شبیه سازی اجزاء محدود مقایسه شده‌ اند. از آنجاییکه برای انتخاب پارامتر شیب در دو تغییرات مقطع خطی و سهموی، به هم حجم بودن تیرها توجه شده است، نتایج حاصل علاوه بر اثرات هر تابع تغییر بر فرکانس طبیعی، در شرایط یکسان بودن جنس تیرها، دربرگیرنده مقایسه هم وزن دو سازه و تغییرات فرکانس طبیعی بر آن مبنا نیز می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات