مقایسة حسگرهای آکوستیک امیشن در تشخیص عیب حلقة خارجی یاتاقان غلتشی به کمک شبکة عصبی مصنوعی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
2دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهتدسی مکانیک و انرژی
چکیده
در این مقاله، از سه نوع حسگر متفاوت آکوستیک برای تشخیص عیب حلقة خارجی یاتاقان غلتشی تماس زاویه ای استفاده شده است. حسگرها عبارتند از : حسگر همه منظوره R6a، حسگر باند وسیع WSa و حسگر مینیاتوری Pico. هر سه حسگر از ساخت شرکت PAC هستند و هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ ویژگی‏های داده برداری فرکانسی و حساسیت متفاوت اند. در این تحقیق با استفاده از روش‏های تحلیل سیگنال، ویژگی‌های مختلفی در حوزه‏های زمان و فرکانس از سیگنال استخراج و بر اساس آن‌ها حالت‌های مختلف سالم و سه حالت معیوب تشخیص داده شده‌اند. در این تحقیق از روش شبکة عصبی مصنوعی برای جداسازی و تشخیص و تخمین اندازة عیوب استفاده شد. نتایج نشان دادند در نخستین مقایسة سیگنال‌های دریافتی از سه حسگر، مشخص شد که حسگر R6a در جذب انرژی‌های آکوستیک امیشن بهتر است و برای تشخیص عیوب و اندازة آن‌ها به کمک حسگرهای متفاوت، حسگر R6a در مقایسه با دو حسگر دیگر برای ثبت داده‌ها و پردازش بهتر است. اما با تشکیل شبکة عصبی و انتخاب پارامترهای متفاوت به این نتیجه رسیدیم که هر سه حسگر می‌توانند در تشخیص عیب مفید باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات