آنالیز مودال سطوح کنترل هواپیما با درنظر گرفتن دینامیک عملگرها
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
ایران، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، مجتمع دانشگاهی هوافضا
چکیده
دینامیک عملگرهای هیدرولیکی که به منظور حرکت اجزای کاری هواپیما، از جمله سطح کنترل، مورد استفاده قرار می گیرند، بر پارامترهای مودال آن از جمله فرکانس های طبیعی اثر گذار می باشد. در این پژوهش از مدل فیزیکی منطقی و ساده ایی برای سطح کنترل و عملگر هیدرولیکی استفاده شده است. عملگر هیدرولیکی به صورت مجموعه ایی از فنرهای سری با سفتی های مختلف درنظر گرفته شده است. سفتی سیال هیدرولیک که وابسته به پارامترهای گوناگونی است، به صورت تابعی از فشار سیال لحاظ شده است. از آنجایی که حل دقیقی برای استخراج فرکانس های طبیعی سطح کنترل برای سیستم عملگر و سطح کنترل مورد مطالعه وجود ندارد، روش تقریبی مودهای فرضی مورد استفاده قرار گرفته است. برای درک بهتر میزان و نحوه ی تغییرات مقدار فرکانس های طبیعی سطح کنترل بر حسب تغییر فشار سیال عملگر هیدرولیکی، نمودارهای مربوط به هر فرکانس ارائه گردیده است. تحلیل نتایج آنالیز مودال سطح کنترل نشان می دهد که در یک محدوده ی فشار مشخص میزان سفتی سازه ای و به تبع آن فرکانس های طبیعی تغییرات قابل توجهی با تغییرات فشار مخزن هیدرولیک نشان می دهد اما در ادامه میزان تغییرات تقریباً متوقف گردیده و ثابت می شود. به منظور صحت سنجی نتایج حاصله، عملگر هیدرولیکی به صورت پیوسته و با مقدار سفتی ثابت در طول سطح کنترل در نظر گرفته و مقادیر فرکانس های طبیعی استخراج شده در حالت حدی (در حالت حدی فشار سیال عملگر هیدرولیکی به مقدار زیادی افزایش می یابد) با مقادیر فرکانس های طبیعی سطح کنترل در حالتی که به جای تکیه گاه لولا به صورت تکیه گاه گیردار درنظر گرفته شده ، مقایسه شده است که نشان دهنده ی نزدیکی مقادیر حاصله است.
کلیدواژه ها
موضوعات