بررسی بارگذاری حرارتی بر فرکانس‌های طبیعی پانل‌ استوانه‌ای کامپوزیتی بافته و تقویت شده با سیم های آلیاژ حافظه‌دار
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک/دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
2مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
چکیده
در این مقاله ارتعاشات آزاد پانل استوانه ی کامپوزیتی دو سر مفصل با الیاف بافته شده گلس/اپوکسی و جاسازی سیم‌های آلیاژ حافظه دار نیتینول در وسط آن در حالت حافظه شکلی یک طرفه تحت بارگذاری حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا جهت مدلسازی کامپوزیت با الیاف بافته شده از تئوری میانگین سختی و قانون ترکیب استفاده شده و برای مدلسازی رفتار حافظه-شکلی آلیاژهای حافظه دار از مدل سه بعدی لاگوداس و از رابطه ی کسر حجمی لیانگ و راجرز بهره گرفته شده است. ابتدا رفتار حافظه ی شکلی آلیاژ حافظه‌دار به منظور صحه‌گذاری کد مربوط به آن، در نرم‌افزار المان محدود آباکوس شبیه‌سازی شد و سپس با مدلسازی پانل کامپوزیتی تقویت شده در نرم افزار به بررسی تأثیر آلیاژ حافظه دار در حالت حافظه شکلی در دماهای مختلف بر فرکانس‌های طبیعی پانل به ازای تعداد سیم‌ها و قطر سیم‌های مختلف پرداخته شده است. در تمامی حالات، تغییرات کسر حجمی و فرکانس طبیعی برحسب تغییرات دما، و نمودار تنش-کرنش در سیم‌ها استخراج شده و اثر آن بر ارتعاشات آزاد و سختی پانل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که افزایش دما باعث کاهش کسر حجمی مارتنزیت در آلیاژ حافظه‌دار می‌شود. این امر بیانگر افزایش درصد فاز آستنیت در قطعه بوده که منجر به افزایش استحکام و لذا افزایش فرکانس طبیعی پانل می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات