بررسی علل ارتعاشات بالا در توربو کمپرسورهای واحد آروماتیک پتروشیمی بوعلی سینا
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
پتروشیمی بوعلی سینا
چکیده
توربو کمپرسورها جزء با اهمیت ترین تجهیزات دوار واحد آروماتیک پتروشیمی بوعلی سینا می باشند. کمپرسور 4001 این واحد بعد از حدود 8 سال کارکرد ارتعاشات آن افزایش یافته و با بررسی نمودارهای ارتعاشاتی مشخص شد که مشکل آن آنبلانسی می باشد. با تعویض روتور مشکل تجهیز فوق مرتفع گردید. کمپرسور 4002 این واحد نیز دچار عیبی مشابه کمپرسور 4001 بوده و تمام علائم دستگاه گویای وجود مشکل آنبلانسی در این دستگاه بود اما در انتها مشخص شد که مشکل دستگاه آنبلانسی نبوده و با تغیرات اندکی در تنظیمات دستگاه مشکل مرتفع شده و با ظرفیت کامل در سرویس قرار گرفت. در ادامه به بررسی و مقایسه این دو کمپرسور می پردازیم.
کلیدواژه ها
موضوعات