بررسی ارتباط سایش و صوت ناشی از آن در آلیاژ حافظه‌دار نیکل-تیتانیوم

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1097-ISAV2019 (R2)
نویسندگان
1دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مکانیک
2دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مکانیک
چکیده
تحلیل امواج صوتی ناشی از سایش یکی از روش‌های مورداستفاده برای تحلیل لحظه‌به‌لحظه‌ی سایش بدون نیاز به توقف عملکرد سیستم است. سایش خراشان به دو دسته‌ی سه-جسمی (سایش خراشان توسط ذرات سخت به وجود آمده در اثر سایش بین دو سطح) و دو-جسمی (سایش خراشان دو فلز بدون حضور ذرات سایش) تقسیم می‌شود. در این پژوهش برای اولین بار، در مورد آلیاژ حافظه‌دار نیکل-تیتانیوم (نایتینول)، ارتباط تجربی بین نوع سایش خراشان (دو-جسمی و سه-جسمی) و پارامترهای مؤثر بر سایش (بار عمودی و زبری اولیه سطح) با پارامترهای مربوط به صوت منتشرشده از سایش (شدت و فرکانس) موردمطالعه قرارگرفته است. برای آزمون سایش از دستگاه سایش پین روی دیسک و برای سنجش امواج صوتی از دستگاه‌های سنجش صوت و فرکانس استفاده‌شده است. نتایج تجربی به‌دست‌آمده حاکی از آن است که کاهش فاصله از منبع صوت منجر به افزایش شدت صوت و افزایش درصد فراوانی شدت صوت غالب در داده‌های ثبت‌شده می‌شود. همچنین با تبدیل سایش سه-جسمی به دو-جسمی، شدت صوت غالب به‌شدت کاهش اما درصد فراوانی آن و اندازه‌ی فرکانس صوت افزایش می‌یابد. به‌علاوه، در مرحله‌ی پایای سایش دو-جسمی و سه-جسمی، با افزایش بار سایشی، شدت صوت غالب افزایش و درصد فراوانی آن و اندازه‌ی فرکانس صوت کاهش می‌یابد؛ ولی نرخ کاهش فرکانس صوت با افزایش بار، برای سایش دو-جسمی خیلی بیشتر از سایش سه-جسمی است. از طرف دیگر، در مراحل اولیه‌ی سایش سه-جسمی چه با افزایش بار سایشی در یک زبری مشخص و چه با کاهش زبری اولیه‌ی سطح سیم در یک بار مشخص، الگوی مشخصی از تغییرات درصد شدت صوت غالب و همچنین الگوی تغییرات مشخصی در فرکانس صوت دیده نشد.
کلیدواژه ها
موضوعات