شبیه‌سازی عددی ارتعاشات القایی مدل سیلندر و تیغه پیزوالکتریک و مطالعه خروجی مدل مدار باز و بسته برای تولید انرژی الکتریکی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1099-ISAV2019 (R1)
نویسندگان
1استادیار بخش مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه قم
2گروه مهندسی مکانیک دانشگاه قم
چکیده
برداشت انرژی از منابع طبیعی سال هاست که به یکی از موضوعات تحقیقاتی تبدیل گشته است. منابعی مانند خورشید، باد، دریا و مانند آن ها بیش از پیش مورد توجه واقع شده اند. اینکه روش به کار گرفته شده به منظور بدست آوردن انرژی، دارای راندمان بالایی در مقایسه با روش های دیگر داشته و هم آلودگی های زیست محیطی کمتری را بروز دهد، موضوعی است که عزم محققان را جهت یافتن آن بیشتر کرده است. پژوهش حاضر نیز به یکی از روش های تجدید پذیر تولید انرژی، یعنی برداشت انرژی از ارتعاشات ناشی از جریان نوسانی سیال (هوا) حول تیغه پیزوالکتریک می پردازد. در این تحقیق، میزان ولتاژ خروجی مدار باز و مدار بسته یک تیغه پیزوالکتریک که در پشت یک سیلندر قرار گرفته و تحت اثر جریان هوا در اعداد رینولدز 10000، 15000 و 18000 قرار دارد، مورد مطالعه قرار گرفته و میزان آن با یکدیگر مقایسه شده است. این تحقیق توانسته است به طور کلی اثر سرعت (که در اعداد رینولدز مختلف لحاظ گردیده است) را برای مقادیر ولتاژ در مدار باز و بسته به خوبی نمایش دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات