بررسی تاثیر میراگر ویسکوز با اتصالات آکاردئونی بر روی سازه های میان مرتبه به روش تحلیل طیفی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه عمران، قزوین، ایران
2استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
چکیده
میراگرهای مایع ویسکوز به عنوان تجهیزات اتلاف انرژی غیرفعال با عملکردی قابل اطمینان سال های بسیاری است در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار گرفته است و محققان بسیاری این میراگر را با تغییر جزئیات ساختاری و رفتاری جهت رفع برخی از محدودیت های آن، توسعه داده اند. در این مقاله از نتایج کار آزمایشگاهی پزشکی و ضیائی فر بر روی میراگر ویسکوز غیرخطی با استفاده از اتصالات آکاردئونی، استفاده و تاثیر آن بر رفتار سازه های میان مرتبه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد این میراگر باعث کاهش دریفت طبقات تا 60 درصد و کاهش تغییرمکان طبقات سازه تا 69 درصد شده است. همچنین پریود سازه را به میزان 42 درصد نسبت به سازه قاب خمشی با مهاربند همگرای ویژه کاهش داده است.
کلیدواژه ها
موضوعات