مدلسازی و آنالیز صوتی رفتار ارتعاشی سینوسی جهت کنترل بهینه ناپایداری دینامیکی در یک لوله
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
دانشگاه آزاد ارسنجان
چکیده
در این مقاله، یک کره با استفاده از مواد پیزوالکتریک مدل شده است. با استفاده از اصل لاگرانژ و بکارگیری روش ریلی_ریتز معادلات حاکم بر مساله استخراج شده است. از مدل پیستون تئوری آئرودینامیکی مرتبه اول برای مدلسازی جریان سیال استفاده شده است. نتایج با بررسی اثرات تمامی پارامترهای بدون بعد در معادله‌ی حاکم بر فشار دینامیکی بدون بعد بر فشار دینامیکی بحرانی و اشباع آغاز می‌شود. همزمان اثر تغییر محل قطعه‌ی پیزوسرامیک نیز بررسی شده است. در ادامه اثر محل قرارگیری دو نوع چیدمان مربعی و لوزی نیز مطالعه شد. در حالت با و بدون تند باد نیز اثر انواع کنترل‌کننده‌ها بر رفتار ارتعاشی سیستم نیز مطالعه گردید. نتایج شبیه‌سازی نشان‌دهنده کارایی مناسب سیستم طراحی شده جهت تعدیل فلاتر و کاهش ارتعاشات بوده است.
کلیدواژه ها
موضوعات