تحلیل ارتعاشات غیرخطی و رزونانس‌های اولیه‌ی مخروط ناقص مشبّک تحت تحریک خارجی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
دانشگاه صنعتی شاهرود
چکیده
در این مقاله، رزونانس‌های اولیه‌ی پوسته‌ی مخروطی ناقص، با تقویت مشبک، تحت تحریک خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. پوستۀ مخروطی همگن و همسانگرد بوده و شرایط مرزی به صورت تکیه گاه ساده در گرفته شده است. این پوستۀ مخروطی توسط رینگ‌ها و تقویت‌کننده‌های طولی تقویت گردیده است. در استخراج معادلات حاکم بر مسئله از روابط کرنش-جابجایی کارمن استفاده شده است. معادلات حاکم بر ارتعاشات پوسته در راستاهای طولی، محیطی و شعاعی با استفاده از تئوری دانل-مشتری-والسف، به صورت دو معادلۀ کوپل به دست می ایند که یکی از این معادلات وابسته به زمان و دیگری مستقل از زمان است. برای حل معادلات حاکم ابتدا از روش گالرکین غیرخطی استفاده شده و پس از ساده سازی، معادلۀ زمانی به دست امده از روش هموتوپی پرتوربیشن حل می گردد. برای اطمینان از درست بودن روش حل، نتایج حاصل از فرکانس طبیعی مسئله با دیگر مقالات مقایسه می‌گردد. در نهایت به تحلیل رزونانس‌های اولیه براساس معادلۀ پاسخ فرکانسی پرداخته میشود .
کلیدواژه ها
موضوعات