افزایش عمر شاسی کامیون با استفاده از وصله کامپوزیتی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشگاه ملایر/ دانشجو کارشناسی ارشد
2دانشگاه ملایر/استادیار
3دانشگاه دماوند/ دانشجو ارشد
چکیده
در این مقاله، عمر خستگی شاسی کامیون تقویت‌شده با وصله کامپوزیتی تحت بار گسترده متناوب یکنواخت مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا شاسی کامیون بدون وصله کامپوزیتی تحلیل شد. نقاط بحرانی که تنش در این نقاط ماکزیمم بود، شناسایی شد. درجایی‌که تنش روی شاسی ماکزیمم هست، وصله کامپوزیتی به‌صورت یک‌طرفه چسبانده شد. سپس شاسی دوباره مورد بررسی قرار گرفت. شاسی به کمک روش المان محدود و با استفاده از نرم‌افزار انسیس تجزیه‌وتحلیل شد. برای مدل‌سازی ترک در مدل المان محدود، از تابع ناپیوسته هویساید و همچنین توابع دوبعدی تغییر مکان‌های نزدیک نوک ترک استفاده شد. حل معادلات در نرم‌افزار متلب انجام گرفت. جهت اعتبار سنجی، نتایج حاصل از مدل‌سازی و شبیه‌سازی با یکدیگر و با نتایج دیگر تحقیقات مقایسه شد که توافق خوبی را با یکدیگر نشان می‌دهند. نتایج نشان می‌دهد که عمر خستگی در شاسی کامیون تقویت‌شده با وصله‌ی کامپوزیتی در مقایسه با شاسی معمولی به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات