بررسی اثر کوپلینگ سازه-آکوستیکی بر فرکانس‌های غیرخطی ورق ترک‌دار
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
هدف اصلی در این پژوهش، تحلیل ارتعاشات غیرخطی ورق ایزوتروپ دارای ترک و در تماس با سیال در یک محفظه آکوستیکی می‌باشد. ترک درنظرگرفته شده از نوع سطحی با زاویه، طول و مکان دلخواه بر اساس مدل فنر خطی اصلاح شده می‌باشد. در ابتدا، معادلات مربوط به سیستم ورق-محفظه‌ی ترک‌دار ارائه می‌گردد. سپس، با استفاده از روش گالرکین و معادله‌ی اویلر، معادله‌ی دیفرانسیل با مشتقات جزیی موجود به معادله دیفرانسیل معمولی غیرخطی در حوزه‌ی زمان تبدیل می‌گردد. در قدم بعد، تحلیل غیرخطی معادلات ارتعاشی سیستم مد نظر قرار می‌گیرد. بنابراین، با استفاده از روش تکرار حساب تغییرات(VIM) در تحلیل ارتعاشات غیرخطی یک سیستم ورق-محفظه سالم، در ابتدا، دقت روش مذکور در مقایسه با نتایج حاصل از سایر روش‌های عددی اثبات می‌گردد. سپس، با اعمال روش عددی مورد نظر برای سیستم ترک‌دار، همگرایی فرکانس‌های غیرخطی با انجام چهار تکرار حاصل می‌گردد. درنهایت، با رسم نمودارهای نسبت فرکانس‌های غیرخطی به خطی ، تاثیر پارامترهای مختلف بر نسبت فرکانس‌ها از جمله زاویه و موقعیت ترک به همراه پارامتر عمق محفظه مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات