سنتز و مشخصه یابی چارچوب آلی- فلزی Cu-BTC به کمک امواج فراصوت
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشکده فیزیک/ دانشگاه سمنان/ایران
2دانشکده فیزیک/دانشگاه سمنان/سمنان/ایران
چکیده
چارچوب‌های آلی- فلزی (MOFs) دسته‌ای از مواد هیبریدی نانو متخلخل می‌باشند که طبیعت تخلخل و کریستالی بودنشان از مهمترین ویژگی‌هایشان می‌باشد. این مواد به روش های متنوعی قابل سنتز می باشند و دارای کاربردهای بسیار مهمی می‌باشند. در این مقاله یک نوع چارچوب آلی- فلزی (Cu-BTC) به روش فراصوت سنتز و ویژگی‌های ساختاری، ریخت شناسی و تخلخل آن مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد که این روش جدید و ساده امکان تولید این ترکیبات را در مدت زمان کوتاهتر و با کیفیت مطلوب فراهم می‌آورد.
کلیدواژه ها
موضوعات