بررسی شرایط آکوستیکی دو سالن سخنرانی بر اساس مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
چکیده
در یک سالن سخنرانی کیفیت برقراری ارتباط بین سخنران و شنوندگان، رابطه نزدیکی با شرایط آکوستیکی آن فضا دارد. برای بررسی این موضوع نیاز است زمان واخنش، شاخص تراگسیل گفتار و برخی پارامترهای دیگر آکوستیکی مورد مطالعه قرار گیرند. در این پژوهش شرایط آکوستیکی دو سالن سخنرانی در وزارت راه، مسکن و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش بر مبنای اندازه‌گیری‌های آکوستیکی و محاسبات با استفاده از نرم‌افزار Odeon است. به‌منظور بررسی صحت عملکرد شبیه‌سازی مقادیر زمان واخنش اندازه‌گیری شده و شبیه سازی شده با مقایسه و میزان خطا محاسبه شد.
کلیدواژه ها
موضوعات