شبیه سازی پدیده تشدید برای جریان ناپایا اطراف سیلندر و تیغه پیزوالکتریک و بررسی اثرات آن بر شدت ارتعاشات القایی و میزان ولتاژ الکتریکی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1استادیار بخش مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه قم
2گروه مهندسی مکانیک دانشگاه قم
3گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه قم
چکیده
امروزه اغلب کشورها بطور مستقیم با چالش تولید و مدیریت انرژی رو به رو هستند. بنابراین در سال های اخیر، شناخت منابع انرژی کم هزینه، در دسترس و با آلایندگی کمتر، به منظور جایگزینی برای منابع رایج کنونی با مشکلات متعدد، اهمیت بسیاری در حوزه انرژی پیدا کرده است. با توجه به شرایط موجود، استفاده از سیستم های تولید انرژی که از مواد پیزوالکتریک جهت برداشت انرژی استفاده می‌کنند، مورد توجه واقع شده و تحقیقات پیرامون آن ها رو به گسترش است. تیغه پیزوالکتریک در اثر ارتعاشات ناشی از جریان، دچار نوسان شده و توان الکتریکی تولید می کند. بر این اساس در این پژوهش به بررسی برداشت انرژی از ارتعاشات ناشی از نوسانات جریان پیرامون یک سیلندر دایروی که در پشت آن تیغه ای از جنس پیزوالکتریک قرار گرفته است، پرداخته شده‌است. در مطالعه حاضر، به بررسی اثر تغییر طول تیغه پیزوالکتریک بر میزان ارتعاشات آن و توان الکتریکی خروجی پرداخته شده و هدف اصلی یافتن طول بهینه برای تیغه، به منظور بررسی شرایط وقوع پدیده تشدید در تیغه پیزوالکتریک به منظور دست یابی به بالاترین مقدار توان خروجی توسط سیستم برداشت انرژی و همچنین بررسی رفتار سیال در آن حالت می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات