تحلیل ارتعاشات موج فشاری زمانمند در طول لوله به روش المان محدود
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
کارشناس ارشد مرکز رشد
چکیده
در این مقاله لوله به صورت یک استوانه تو خالی در نظر گرفته شده و موج فشاری زمانمند در سراسر لوله در حرکت می‌باشد. شبیه سازی به گونه‌ای صورت گرفته است که کلیه پارامترهای موثر در مسئله نظیر طول لوله، ضخامت جدار لوله، شعاع لوله، جنس لوله، فرکانس موج، و غیره قابل تغییر و تعریف می‌باشند. نظر به پیچیدگی مسئله به منظور شبیه سازی سیستم از روش المان محدود استفاده شده و شتاب و سرعت موج در هر لحظه محاسبه می‌گردد. در نهایت نتایج شبیه سازی برای چند مورد ارائه گشته و به منظور بررسی صحت نتایج، فرکانسهای طبیعی به دست آمده از نرم افزار تولید شده با نتایج حاصل از نرم افزار انسیس مقایسه گشته است. نتایج ارائه شده شامل تنش و کرنش در هر زمان و مقطع از لوله، جابجایی شعاعی و طولی لوله، ارتعاشات هر المان از لوله بر حسب زمان، سرعت و شتاب موج بر حسب زمان، بیشترین کرنش و تنش و غیره می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات