بررسی تخصصی محاسبه فرکانس طبیعی و آنالیز مدال در روش تنش زدایی ارتعاشی به جهت کاهش تنش پسماند در قطعات جوشکاری شده
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشکده مکانیک، دانشکده فنی دانشگاه تهران
2دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه تهران رئیس مرکز جوش و آزمون های غیر مخرب دانشگاه تهران
چکیده
تنش پسماند تنشی است که بر اثر انجام عملیات خاصی در جسم باقی می‌ماند و در حالیکه جسم تحت هیچ بارگذاری خارجی قرار ندارد، این تنش ها در قطعات وجود دارد. وجود تنش‌های پسماند در قطعات سبب می‌شود که قطعات، ثبات ابعادی خود را از دست داده، عمرکاری آنها کم شود و بعضا در تنش‌های کمتر از حد طراحی شکسته شوند. در نتیجه می‌توان گفت که حذف تنش‌های باقیمانده از قطعات حساس و مهندسی امری حیاتی جهت بهبود کارایی آنها می‌باشد. روش‌های متعددی برای کاهش تنش‌های باقیمانده قطعات وجود دارد که روش نوینی که امروزه مورد توجه قرار گرفته است و استفاده از آن در تمام صنایع مهم مهندسی رشد روز افزونی داشته، روش تنش‌ زدایی ارتعاشی می‌باشد. در این مقاله یکی از پارامتر های مهم و اساسی در تنش زدایی ارتعاشی در فرآیند جوشکاری مورد بررسی قرار گرفته است که در این روش بدست آوردن فرکانس طبیعی و آنالیز مدال بسیار تاثیرگذار می باشد. در روش تنش زدایی ارتعاشی ابتدا مدل جوشکاری شده روی دمپرهایی قرار گرفته و سپس با استفاده از سنسور های ارتعاش سنج و دیتالاگر مقدار شتاب و فرکانس اعمالی به قطعه مورد آنالیز قرار گرفته و با استفاده از آنالیز مدال، فرکانس طبیعی (رزونانس) محاسبه و اندازه گیری می گردد. با فرکانس طبیعی بدست آمده و از طریق اینورتر، موتور ویبره را بر روی فرکانس طبیعی محاسبه شده تنظیم شده و در مدت زمان مشخص به قطعه جوشی ارتعاش اعمال میگردد و تنش های قطعه از بین میرود. نحوه محاسبات فرکانس رزونانس و تحلیل و آنالیز آن در این مقاله به صورت تخصصی بررسی گردیده است و نتیجه حاصله تاکید بر اهمیت محاسبه دقیق فرکانس رزونانس دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات